Quy định tính phí lưu kho

CHÍNH SÁCH LƯU KHO
1. Định nghĩa
“Lưu kho hàng hóa” là chính sách dành cho tất cả Khách hàng có hàng hóa vận chuyển và lưu giữ trong kho hàng của TOFU tại Việt Nam.
2. Quy định lưu kho hàng hóa
Sau khi hàng về kho Việt Nam,TOFU có trách nhiệm lưu kho và bảo quản hàng hóa cho Khách hàng sau khi hàng nhập kho trong khoảng thời gian 7 ngày, sau 7 ngày TOFU bắt đầu tính phí lưu kho.
– Tính phí lưu kho:
Hàng hóa lưu kho vượt quá thời hạn nêu trên sẽ được tính phí lưu kho.
Mức phí lưu kho áp dụng là: .... vnd/kg/ngày.
Phí lưu kho của đơn hàng sẽ được tính bằng tổng phí lưu kho của các kiện thuộc đơn hàng, phí lưu kho của đơn hàng sẽ được tính gộp vào Giá trị đơn hàng.
3. Thanh lý hàng hóa:
Hàng hóa lưu kho quá 13 ngày tính từ thời điểm tính phí lưu kho TOFU sẽ tiến hành thanh lý hàng hóa mà không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với hàng hóa đã thanh lý cũng như không có nghĩa vụ bồi hoàn lại tiền cọc cho đơn hàng và các khoản phí trên đơn hàng (nếu có).
Lưu ý:
–  Trường hợp Khách hàng đã có đủ điều kiện lấy hàng nhưng chưa lấy mà ký gửi hàng tại Kho, TOFU vẫn thu phí lưu kho nhưng thời gian lưu kho không quá 15 ngày theo quy định chung.
– Cân nặng tính phí lưu kho là cân nặng tính phí của kiện hàng giao cho khách hàng (kiện thường hoặc kiện gỗ).

TOFU trân trọng cảm ơn!